תקנון גיפט קארד GA-DE – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון גיפט קארד

 

תקנון רכישת גיפט קארד -כרטיס מתנה

מועד התחולה- דצמבר 2021

 1. רכישת כרטיס מתנה

          1.1    תנאים אלה יחולו על עסקה לרכישת כרטיס מתנה- גיפט קארד ("הכרטיס" או "כרטיס המתנה") (להלן: "העסקה"/"רכישת כרטיס המתנה") באמצעות אתר GA-DE (להלן: "האתר") מחברת דניה קוסמטיקס בע"מ ח.פ 511068405 (להלן: "דניה"), כתובת- רח' הקדר 16 נתניה, ישראל מיקוד 4237796, טל 09-8864000. תנאים אלה יחולו עלייך רוכשת הכרטיס (להלן: רוכשת הכרטיס") ו/או עלייך מקבלת כרטיס המתנה- האוחזת בכרטיס (להלן: "האוחזת בכרטיס"), הכל לפי העניין והקשר הדברים.

        1.2    תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים, תנאי הרכישה באתר ומדיניות הפרטיות באתר.

        1.3   תנאי ראשוני לביצוע העסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף או בחשבון paypal או באמצעי תשלום חוקי תקף אחר (כל אלה, כפי שישונו מעת לעת יכונו להלן: "אמצעי תשלום")  וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. לחילופין הינך מצהירה כי הנך בעלים של אמצעי תשלום פעיל ורשאית לפעול באמצעותו כדין. כן הינך מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

                בתקנון זה המונח "חברת האשראי" פירושו במשמע גם כל גוף אשר מנפיק/מתפעל כל אמצעי תשלום כגון  paypal.

        1.4   לשם ביצוע רכישת כרטיס מתנה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי/ פרטי חשבון paypal / פרטי אמצעי התשלום שברשותך, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר (להלן: "פרטים אישיים"). ככל שתבחרי לבצע רכישות באתר לאחר הרשמה ולא כאורחת  יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. מודגש כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים באופן בטוח, כך שלא יגיעו לידי צד שלישי. מחובתך לדווח לדניה מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך. 

        1.5   כן יהא עליך ליתן פרטים אישיים של האוחזת בכרטיס.

        1.6   החיוב יבוצע בהתאם לתנאי חברת האשראי. באם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו', ו/או באם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תגרמי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, דניה תהא רשאית לבטל את העסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

        1.7   דניה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוחה לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line.     

       1.8     לאחר השלמת ביצוע העסקה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

       1.9    בעצם ביצוע העסקה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. באם העסקה היא באמצעות חשבון  paypalאו אמצעי תשלום אחר הינך מצהירה כי החשבון / אמצעי התשלום הינו בבעלותך וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע העסקה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את העסקה.

       1.10   הסכום ששילמת עבור רכישת כרטיס המתנה באתר לא יקנה לך זכות להשתתף במבצעים כגון: "קנה קבל", מבצעים של "1+1" "קני מוצרים בסך ... קבלי ... חינם". "% __ על כלל המוצרים באתר" וכדומה, ולא זכות לקבלת מתנות או הטבות כלשהן (להלן: "המבצעים באתר").

       1.11   המבצעים באתר לא יחולו על רכישת כרטיס המתנה.

               

 1. תנאי השימוש בכרטיס

        2.1   האוחזת בכרטיס/רוכשת הכרטיס תוכל לרכוש אך ורק מוצרים המשווקים באתר.

         2.2   לדניה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת ולהחליט אילו מבין כלל המוצרים המשווקים על ידה יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דניה אינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל המוצרים המשווקים על ידה  ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר יוצעו בפועל למכירה. כן קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי דניה ימכרו אך ורק באתר. כן  רשאית דניה בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.

        2.3   דניה תהא רשאית להפסיק ו/או לחסום בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ביצוע רכישה באמצעות כרטיס המתנה ו/או לבטל את העסקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובין היתר בנסיבות הבאות:

                א. באם לדעת דניה רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס מסרה פרטים שגויים במתכוון.

                ב.  באם רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס עשתה שימוש ו/או בצעה מעשה (ו/או מחדל) בניגוד לתנאי השימוש ו/או לתנאי התקנון ו/או בניגוד לכל דין ו/או באופן העלול לגרום להפרעה (או פגיעה) לשירותי דניה ו/או ללקוחותיה.

                ג.   באם רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס הפרה תנאי מתנאי השימוש בכרטיס.

                ד.  באם חברת האשראי הגבילה או חסמה את רוכשת הכרטיס לשימוש בדרך כלשהי.

        2.4   אין בהפסקה ו/או בחסימה ו/או בביטול כרטיס המתנה בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות דניה ו/או צד ג' בהתאם לדין.

       

 

 1. אופן ביצוע העסקה

        3.1   כרטיס המתנה יימכר באתר. בעת המכירה יהא על רוכשת הכרטיס למלא את הפרטים  בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה.

        3.2   באם חברת האשראי לא אישרה את העסקה תודיע על כך דניה לרוכשת הכרטיס. על רוכשת הכרטיס להתקשר טלפונית לדניה לצורך הסדרת ביצוע העסקה. רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה יהא תוקף לכרטיס המתנה.

           3.3  דניה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות כרטיסי המתנה הניתנים לרכישה. לדניה שיקול הדעת הבלעדי לכך וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.

           3.4   רוכשת הכרטיס תישא בעלות בה בחרה בגין שווי הכרטיס. שווי כרטיס המתנה כולל מע"מ בהתאם לדין.

 

 1. מימוש כרטיס המתנה

        4.1   תוקף כרטיס המתנה הינו עד 24 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות האוחזת בכרטיס/רוכשת הכרטיס לפי העניין, לממש את כרטיס המתנה לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס המתנה כל ערך ו/או כל תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצוי בשל אי מימוש כרטיס המתנה עד תום מועד זה.

        4.2   כרטיס המתנה מזכה את רוכשת הכרטיס או האוחזת בכרטיס לרכוש את מוצרי דניה באתר בלבד וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו.

        4.3   לא ניתן להמיר את כרטיס המתנה למזומן.

        4.4   מומש כרטיס המתנה ברכישת מוצרים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, תהא האוחזת בכרטיס או רוכשת הכרטיס לפי העניין, זכאית לקבל את העודף הכספי.

        4.5   מימוש הכרטיס יהא בהתאם לכל דין.

        4.6   לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה לצורך תשלום חוב קודם לדניה.

        4.7   לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס המתנה בגין עלויות טיפול ומשלוח.

       

 1. מדיניות ביטול העסקה והחזרת מוצרים

        5.1   רק רוכשת כרטיס המתנה תוכל לבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. לצורך ביטול העסקה על רוכשת כרטיס המתנה לפנות לדניה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שלא נעשה בכרטיס המתנה שימוש. עם ביטול העיסקה דניה תגבה מרוכשת כרטיס המתנה דמי ביטול של 5% משווי הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. באם דניה תחויב על ידי חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה, דניה תהא רשאית לחייב את רוכשת הכרטיס בגין תשלום זה. לאחר ביטול העסקה יבוצע הזיכוי בהתאם לנוהלי חברת האשראי. 

        5.2    באם ברצונך לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות:

                א.    באמצעות פנייה ב"צור קשר" באתר.

                ב.    באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@gade.co.il 

                ג.   באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של האתר: 09-7666200. שעות פעילות:  ימים א'-ה' בין השעות 8.30-16.30.                   

        5.3    עם ביטול העיסקה, כרטיס המתנה יבוטל. לא יהא לו כל תוקף ולא יהא ניתן לממשו.

        5.4    לא תהא זכות ביטול והחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות כרטיס המתנה.

 

 1. אחריות למוצרים

    האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 1. מדיניות הפרטיות

         7.1     על ביצוע העסקה תחול מדיניות פרטיות כמפורסם באתר. נא קראי בעיון מדיניות הפרטיות כמפורסם באתר.

        7.2      מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת מוצרים באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת גיפט קארד באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.

        7.3      המשך השימוש באתר וביצוע העסקה מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.          

                       

 1. הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)

    לצורך הסרתך ממאגר המדוורים תוכלי לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

 • להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMSפרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.
 • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: info@gade.co.il  
 • באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.

 

 1. הגבלת אחריות

         9.1   בשום מקרה, דניה ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, דניה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל. 

         9.2   דניה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

       9.3    במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי דניה, וכל טעות אחרת, תהא דניה רשאית, אך לא חייבת, בכל מועד שהוא, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

9.4     דניה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי דניה תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

 

 1. דין ומקום שיפוט

        על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

 

 1. כללי

        11.1  דניה תהיה זכאית לבטל כל עסקה /הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

        11.2  לדניה שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.

        11.3  אי שימוש בזכות המוקנית לדניה על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

        11.4  בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת לדניה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.

        11.5  מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.

        11.6  כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986.

        11.7  בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

 

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו