תקנון האתר GA-DE – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון האתר

תקנון תנאי רכישה באתר לרוכשים בישראל.

מועד התחולה –פברואר 2024

 1. רכישה באמצעות האתר

1.1    תנאים אלה יחולו על רכישת מוצרים באמצעות האתר מחברת דניה קוסמטיקס בע"מ ח.פ 511068405 (להלן: "דניה"), כתובת: רח' המסגר 19, נתניה 4237880. טל 09-8864000.

1.2    תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר.

1.3   תנאי ראשוני לביצוע העסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף או בחשבון paypal או באמצעי תשלום חוקי תקף אחר (כל אלה, כפי שישונו מעת לעת יכונו להלן: "אמצעי התשלום")  וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. לחילופין הינך מצהירה כי הנך בעלים של אמצעי תשלום פעיל ורשאית לפעול באמצעותו כדין. כן הינך מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

בתקנון זה המונח "חברת האשראי" פירושו גם כל גוף אשר מנפיק/מתפעל כל אמצעי תשלום כגון  paypal במשמע.

1.4   לשם ביצוע הרכישה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי/ פרטי חשבון paypal שברשותך, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר (להלן: "פרטים אישיים"). ככל שתבחרי לבצע רכישות באתר לאחר הרשמה ולא כאורחת יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. מודגש כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים באופן בטוח, כך שלא יגיעו לידי צד שלישי. מחובתך לדווח לדניה מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך.   

1.5   במסגרת הליך הרכישה יהיה עלייך ליתן כתובת מלאה ועדכנית שלך למשלוח.

1.6   החיוב יבוצע בתשלום אחד ובכפוף לתנאי חברת האשראי.

1.7   לאחר שדניה תקבל אישור מחברת האשראי בגין רכישת המוצרים אותם בחרת, הזמנתך תטופל והמוצרים אותם רכשת יישלחו אלייך, הכל בהתאם לתנאי תקנון זה.

1.8   באם בעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו', ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תגרמי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, דניה תהא רשאית לבטל את הזמנתך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.9   דניה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line ו/או בכל מקרה המעלה חשש כי התמורה עבור הסחורה לא תיפרע במועדה ו/או בוצעה הזמנה כפולה וכיוצא בזה.     

1.10 במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר שתאשרי את העסקה לא תוכלי לתקן את פרטי ההזמנה.

1.11  לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

1.12 רכישת המוצרים באתר הינה לשימוש פרטי/אישי בלבד. אסורה רכישת מוצרים למטרות מסחריות.

1.13 בעצם ביצוע הרכישה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. באם הרכישה היא באמצעות חשבון  paypalהינך מצהירה כי החשבון הינו בבעלותך וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע הרכישה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את הרכישה.

נתנת לך בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את דניה למשלוח דברי פרסומת למוצריה ואולם הינך רשאית בכל עת להודיע לדניה על סרובך לקבלת דברי הפרסומת ובמקרה כזה דניה תפעל להפסקת שיגור הפרסומת מטעמה.

 1. מוצרים

2.1   האתר משמש, בין היתר, למכירת מוצרים המשווקים על ידי דניה.

2.2   לדניה שיקול הדעת הבלעדי, לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת, ולהחליט אילו מבין כלל המוצרים המשווקים על ידה יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דניה אינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל המוצרים המשווקים על ידה  ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר יוצעו בפועל למכירה. כן קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי דניה ימכרו אך ורק באתר. כן  רשאית דניה בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.

2.3   מובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

2.4   דניה תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספיק של המוצרים המוצעים למכירה באתר ואולם מובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב נושאים כגון ביקוש, אפשרויות ייצור, אפשרויות אספקה, חומרי גלם וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא דניה רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה אלייך על ביטול העסקה.

2.5   דניה אינה מתחייבת כי כל המידע המופיע באתר בקשר למוצרים הינו שלם ו/או מדויק ומודגש בזאת כי ייתכן כי יפלו שיבושים ו/או טעויות בכל פרט כאמור.

2.6   ייתכנו אי התאמות בין צבע המוצרים בפועל לבין צבעי המוצרים כפי שנראים במסך שלך לרבות עקב סוג המסך.

 1. מחירים

3.1   המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין.

3.2   מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. באתר יפורטו דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בסיכום פרטי ההזמנה ובאישור ההזמנה אשר ישלח אליך.

3.3  מחירי המוצרים המוצגים באתר נכונים למועד הנקוב בדף המחירים אשר באתר.

3.4   דניה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר. 

למידע נוסף אנא פני לתקנון המבצעים שלנו.

 1. קופונים ו/או הנחה ו/או מבצע

דניה רשאית, אך לא חייבת, להעניק לך קופוני הנחה ו/או הנחה ו/או מבצע (להלן: "קופון") בעת הרכישה באמצעות האתר/ בדיוור אלקטרוני. לעיתים יוענק קופון בעת הרכישה. לעיתים, על מנת שתהא לך אפשרות לממש את הקופון יהא עלייך להזין את הקוד לפי ההוראות בעת הרכישה באתר. תוכלי להשתמש בקוד קופון פעם אחת בלבד בכל רכישה. מודגש כי באם לא תממשי את הקופון ו/או לא תקלידי את קוד הקופון מכל סיבה שהיא, לא תהיי זכאית לקבל כל החזר, פיצוי או תשלום שהוא. על השימוש בקופונים יחולו מלוא ההגבלות הנקובות על גבי הקופון ו/או בפרסום ו/או בדיוור ביחס אליו (להלן: "ההגבלות"). בנוסף לאמור בהגבלות, לא יתאפשר כפל מבצעים. ככל ויתקיים יותר ממבצע אחד במקביל, תוכלי לבחור ולממש אך ורק הטבה  במסגרת מבצע אחד בעת הרכישה, לפי בחירתך.

 1. משלוח

5.1    יעדי אספקת המוצר/ים בישראל הינם באזורים אליהם ניתן לבצע משלוחים באמצעות דואר ישראל ו/או שירותי שליחויות.

5.2   משקל המשלוח יהא עד 6 ק"ג בלבד.

5.3   ככלל, משלוח המוצרים יתבצע בין 3- 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי למרות האמור יתכנו עיכובים במשלוח עד 30 יום ממועד אישור העסקה. יובהר כי דניה לא תהא אחראית לכל איחור במועד המשלוח, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בדניה, ולרבות כאלה שמקורם בין היתר בגוף באמצעותו מבוצעים המשלוחים, באיתור רוכשת המוצרים, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, שיבושים או תקלות.

5.4   המשלוח ייעשה, בהתאם למבוקש בעת ביצוע ההזמנה, באופן כדלקמן: המוצר/ים ישלח/ו אלייך באמצעות שליח/דואר רגיל, לפי הכתובת אותה רשמת בפרטי ההזמנה באתר ובלבד שמדובר באיזור אליהם דניה מבצעת משלוח ושאין מדובר בכתובת של תא דואר. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. יובהר כי לאחר ביצוע ההזמנה לא יתאפשר שינוי כתובת למשלוח המוצרים.

5.5   דמי המשלוח והמחיר הכולל של המוצרים יפורסמו באתר. דניה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את סכום דמי המשלוח ו/או לפטור מתשלום דמי משלוח והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.                                

5.6   מובהר כי באם במועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ו/או כתובת שהינה תא דואר ו/או לא נכחת בכתובת הרשומה למשלוח ו/או המשלוח לא נמסר לך מסיבה שאינה תלויה בדניה ועקב כך לא סופקו לך הפריטים המבוקשים, תחויבי בתשלום נוסף בגין דמי משלוח ודמי טיפול, כמפורט באתר.

5.7   באם המוצרים לא יגיעו לידייך עד 30 יום מיום הרכישה, באפשרותך לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספך חזרה.

5.8   המשלוח יבוצע לידי בעל כרטיס האשראי. דניה ו/או מי מטעמה יכולים לדרוש הצגת אמצעי זיהוי כגון רשיון נהיגה/תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי טרם מסירת המשלוח וכתנאי למסירתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. ביטול עסקה

באחריותך לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם.

ביטול עסקה יתאפשר בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות הדין החל בישראל.       

6.1   בהתאם לדין הינך זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם. במקרה כזה, יופחתו מן הזיכוי דמי ביטול בשיעור של 5% אך לא יותר מ- 100 ₪ וזאת לפי הדין בישראל. כן יופחת מן הזיכוי התשלום שדניה תחוייב בו על ידי חברת כרטיס האשראי בגין הביטול.       

6.2    כן תהיי זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם במקרה של פגם או אי התאמה בין האמור באישור ההזמנה לבין המוצר שסופק לך או במקרה של אי אספקת המוצר בחלוף 30 יום ממועד אישור ההזמנה או במקרה שאחד מהמוצרים שהזמנת אינו במלאי. במקרה כזה יוחזר לך כל הסכום ששלמת לדניה בגין האמור.

6.2.1 באם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, תהיי זכאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים, מיום קבלת המוצר ובלבד שהתקשרת לדניה לצורך ביצוע העסקה בטלפון, (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). לצורך ביטול כאמור בס"ק זה יהא עליך להציג תעודה שניתנה לך מהמדינה המעידה על כך שהנך אזרח ותיק; או תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה; או תעודה המעידה על כך שהנך עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

6.3    אם ברצונך לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות:

אם ברצונך לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים בחוק, באחת מן הדרכים הבאות:

א. באמצעות פנייה ב"צור קשר" באתר.

ב. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:info@gade.co.il .

ג. באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של האתר:079-6079199 .
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 8.00-17.00.

ד. באמצעות עמוד הפייסבוק של GA-DE.  

ה. באמצעות דואר רשום לכתובת: רח' המסגר 19, נתניה מיקוד 4237880.

ו. באמצעות לחיצה על קישור באתר: "הודעת ביטול עסקה".

הודעת הביטול תכלול שם, ת.ז. ומספר הזמנה.

6.4   עלייך להחזיר את המוצר שלם, באריזתו המקורית שלא נפתחה ובתנאי שלא נעשה בו שימוש ולצרף את חשבונית המס.

6.5  החזרת המוצר תתבצע באמצעות דואר ישראל עם מדבקת גוביינא המצורפת למשלוח או בכל דרך אחרת לשיקול דעתה של דניה.

6.6   לאחר קבלת המוצר אצל דניה יבוצע הזיכוי בהתאם לנוהלי חברת האשראי.

 1. מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות כגון: "קנה קבל", מבצעים של "1+1" "קבלי מתנה עם הרכישה" וכדומה. לא ניתן לבטל ולהחזיר חלק מהפריטים שנכללו בעסקה המשולבת. לא ניתן לבטל ולהחזיר או להחליף פריט מתוך מארז או סט. יש באפשרותך לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות: א. לבטל את כל העסקה המשולבת ולהחזיר את כל מה שרכשת במסגרתה. ב.  לא לבטל את העסקה המשולבת.

 1. אחריות למוצרים

    האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 1. הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)

    לצורך הסרתך ממאגר המדוורים תוכלי לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

 • להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMSפרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.
 • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: info@gade.co.il.
 • באמצעות פנייה ב"צור קשר" באתר.
 1. הגבלת אחריות

10.1   בשום מקרה, דניה ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, דניה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל. 

10.2   דניה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

10.3   הינך פוטרת את דניה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין או בעקיפין בשימוש ו/או ברכישה באמצעות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מאשרת כי כל תקלה, שיבוש, איחור שינוי וכדומה אשר לדניה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, ולרבות אירועים כגון מצב חירום, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, החלטת ממשלה, סגר, אירועים הקשורים לקורונה וכד' לא יזכו אותך לכל סעד או זכות.

10.4   במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל נתון ו/או  בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי דניה, וכל טעות אחרת מכל מין וסוג, ללא הגבלה, תהא דניה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה וזאת בכל מועד שהוא, לרבות לאחר ביצוע ההזמנה ו/או אישור ההזמנה ו/או גביית התשלום ו/או בכל מועד אחר, ללא הגבלה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

10.5   דניה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי דניה תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

 1. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

 1. כללי

12.1  דניה תהיה זכאית לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

12.2   לדניה שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.

12.3   אי שימוש בזכות המוקנית לדניה על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

12.4   בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת לדניה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.

12.5     מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.

12.6     בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

 

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו